วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

รวม ธรรมบรรยาย ๑ - ๙๑๑

รวม ธรรมบรรยาย ๑ - ๙๑๑
โดย หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ
ดาวโหลดไฟล์ MP3 ไว้ฟังได้โดยคลิ๊กขวา เลือกบันทึกลิ้งเป็น..save MP3 file by save link as..


๑.เวสสันดรปริทัศน์ ๑
๒.เวสสันดรปริทัศน์ ๒
๓.เวสสันดรปริทัศน์ ๓
๔.เวสสันดรปริทัศน์ ๔
๕.เวสสันดรปริทัศน์ ๕
๖.เวสสันดรปริทัศน์ ๖
๗.เวสสันดรปริทัศน์ ๗
๘.อบรมพระหนุ่ม ๑
๙.อบรมพระหนุ่ม ๒
๑๐.อบรมพระหนุ่ม ๓
๑๑.พุทธทำนาย ความฝันที่เป็นจริง ๑
๑๒.พุทธทำนาย ความฝันที่เป็นจริง ๒
๑๓.พุทธทำนาย ความฝันที่เป็นจริง ๓
๑๔.ชีวิตเจียระไน ๑
๑๕.ชีวิตเจียระไน ๒
๑๖.ชีวิตเจียระไน ๓
๑๗.สถานการณ์พุทธศาสนา ในโลกยุคปัจจุบัน ๑
๑๘.สถานการณ์พุทธศาสนา ในโลกยุคปัจจุบัน ๒
๑๙.สถานะการณ์พุทธศาสนา ในโลกยุคปัจจุบัน ๓
๒๐.วิศวกรรมห่าก้อม ๑
๒๑.วิศวกรรมห่าก้อม ๒
๒๒.ปลดชนวนระเบิด ๑
๒๓.ปลดชนวนระเบิด ๒
๒๔.ธรรมิกถาหน้าเชิงตะกอน ๑
๒๕.ธรรมิกถาหน้าเชิงตะกอน ๒
๒๖.บุญแจกข้าว กองหด ๑
๒๗.บุญแจกข้าว กองหด ๒
๒๘.วิสาขะรำพึง ๑
๒๙.วิสาขะรำพึง ๒
๓๐.ความสุขของโลก
๓๑.โลกาวินาศเมื่อขาดธรรม
๓๒.สมรัก สมรส
๓๓.สงกรานต์
๓๔.อริยธนะคาถา
๓๕.ลอยกระทง
๓๖.จตุโลกบาล
๓๗.ระดมธรรม
๓๘.จุดไฟบ้านป้องกันไฟป่า
๓๙.อีสานเขียว
๔๐.รุ่งอรุณแห่งการปฏิบัติธรรม
๔๑.แผ่นดินธรรม-ทอง
๔๒.เดือนสามฤดูกาลแสวงบุญ
๔๓.บวชแทนพระคุณ
๔๔.มนต์ตวาดผี ๑
๔๕.มนต์ตวาดผี ๒
๔๖.ประวัติกาลแห่งชีวิต
๔๗.ทางเลือกแห่งการพัฒนา
๔๘.พิจารณาก่อนตักอาหาร ๑
๔๙.พิจารณาก่อนตักอาหาร ๒
๕๐.ความทุกข์ของโลกฯ
๕๑.สิบขุนพลแห่งกองทัพมาร
๕๒.สิบประจัญบานแห่งกองทัพธรรม
๕๓.ปีใหม่ยกระดับจิตเข้าสู่ธรรม
๕๔.การบวชคืออะไร
๕๕.ทางแห่งการได้บุญตลอดกาล
๕๖.ดาบสองคมในทางพระพุทธศาสนา
๕๗.ดึงออกจากพุทธไปสุดไม่ถึงคริสต์
๕๘.ศิลปะแห่งการพักผ่อนทางวิญญาณ
๕๙.เป้าหมายแห่งสติปัฏฐาน
๖๐.สัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา
๖๑.นิทานชาดกสำหรับเด็ก
๖๒.วันแม่ ๒๕๓๕ พระมารดาแห่งความดี
๖๓.เสียงสวดมนต์ในพงหญ้า
๖๔.สมาธิภาวนาสำหรับนักศึกษา
๖๕.คนอะไร
๖๖.ตอบปัญหาธรรม ความสงสัย
๖๗.อานิสงส์ของการบวช
๖๘.อันเนื่องมาจากวัดเคลื่อนที่
๖๙.บทบาทของคณะสงฆ์ไทย
๗๐.ตอบปัญหาทางวิทยุ
๗๑.นารีพิฆาต
๗๒.พุทธศาสานากับการเมืองฯ
๗๓.โลกร่มเย็นอยู่ได้ด้วยอำนาจศาสนา
๗๔.วงจรชีวิต
๗๕.ธรรมบรรณาการของขวัญวันเกิด
๗๖.วิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรม ๑
๗๗.วิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรม ๒
๗๘.ปัญหาเกี่ยวกับการให้ทาน
๗๙.โสตาปัตติยังคะ ภาค ๑
๘๐.โสตาปัตติยังคะ ภาค ๒
๘๑.เพื่อความอยู่รอดของศาสนา
๘๒.มูลนิธิกถา
๘๓.ที่พึ่งของคน ๑
๘๔.ที่พึ่งของคน ๒
๘๕.เป้าหลอมสังคมไทย
๘๖.วัฒนธรรมร่วมสมัยและหัวใจวัฒนธรรมโลก
๘๗.การพัฒนาตน
๘๘.มาฆะ ๒๕๓๙
๘๙.มงคลชีวิต
๙๐.พุทธศาสนากับการศึกษาของชาติ
๙๑.บุญขอดสิม (ผูกพัทธสีมา)
๙๒.บวชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
๙๓.ทานปริทัศน์
๙๔.พุทธศาสนากับค่านิยมของครูไทย ๑
๙๕.พุทธศาสนากับค่านิยมของครูไทย ๒
๙๖.อานิสงส์ของบุญกฐิน ๑
๙๗.อานิสงส์ของบุญกฐิน ๒
๙๘.ถวายพระมหาราช
๙๙.ปฏิรูปประเพณี-ประเพณีที่ควรปฏิรูป
๑๐๐.สู่ขวัญสะเดาะเคราะห์
๑๐๑.ส่างเมาสำหรับนักบวช
๑๐๒.ส่างเมาบรรเทาทุกข์
๑๐๓.บทบาทของพระสงฆ์กับสังคมสงเคราะห์
๑๐๔.เข้าพรรษาใฝ่หาธรรม
๑๐๕.วิสาขะบูชา ๒๕๓๔
๑๐๖.ควันหลงวิสาขะ ๒๕๓๔
๑๐๗.ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนา
๑๐๘.วิถีชีวิตของนักบวชกับป่าไม้
๑๐๙.ประวัติกาลแห่งพระศาสนา
๑๑๐.ควันหลงบุญข้าวประดับดิน
๑๑๑.ยาใจ
๑๑๒.ธรรมะกับประชาธิปไตย ๑
๑๑๓.ธรรมะกับประชาธิปไตย ๒
๑๑๔.กฎแห่งกรรมในหลักธรรมพุทธศาสนา ๑
๑๑๕.กฎแห่งกรรมในหลักธรรมพุทธศาสนา ๒
๑๑๖.ธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตย ๑
๑๑๗.ธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตย ๒
๑๑๘.ของฝากจากวันมหาปวารณา
๑๑๙.นิพเพธปฏิปทา
๑๒๐.ศีลธรรมกับการซื้อเสียงขายสิทธิ์ ๑
๑๒๑.ศีลธรรมกับการซื้อเสียงขายสิทธิ์ ๒
๑๒๒.ศีลธรรมกับการซื้อเสียงขายสิทธิ์ ๓
๑๒๓.วรรณกรรมเพื่อชีวิตและสังคม
๑๒๔.พุทธศาสนาหลายแง่หลายมุม ๑-๒
๑๒๕.พุทธศาสนาหลายแง่หลายมุม ๓-๔
๑๒๖.วิถีชีวิตบนพื้นฐานแห่งคริสต์และพุทธธรรม ๑
๑๒๗.วิถีชีวิตบนพื้นฐานแห่งคริสต์และพุทธธรรม ๒
๑๒๘.ความสุขของโลก - ความสุขของธรรม
๑๒๙.เทวามารสงคราม-สงครามระหว่างเทพกับมาร
๑๓๐.บูชาพระคุณแผ่นดิน
๑๓๑.ธรรมะกับสิ่งแวดล้อม
๑๓๒.เมื่อบัวขาดนํ้า
๑๓๓.สิ่งที่โลกกำลังขาดแคลน ๑
๑๓๔.สิ่งที่โลกกำลังขาดแคลน ๒
๑๓๕.จริยธรรมเพื่อมนุษยชาติ ๑
๑๓๖.จริยธรรมเพื่อมนุษยชาติ ๒
๑๓๗.อันเนื่องมาจากบุญกฐินสามัคคี
๑๓๘.ปีใหม่ทำอย่างไรดี
๑๓๙.ธรรมสำหรับผู้สูงอายุ
๑๔๐.ปีใหม่นำจิตใจสู่ความสงบ
๑๔๑.ศาสนากับคนรุ่นใหม่
๑๔๒.ชีวิตที่เตรียมพร้อม
๑๔๓.พุทธศาสนากับคนเฒ่าคนแก่
๑๔๔.หยั่งเข้าสู่ธรรม
๑๔๕.ธรรมะกับการปกครอง
๑๔๖.แก่นสารแห่งชีวิต ๑
๑๔๗.แก่นสารแห่งชีวิต ๒
๑๔๘.แก่นสารแห่งชีวิต ๓
๑๔๙.บุญ ดิบ ดิบ
๑๕๐.จุลไชยยะปกรณ์
๑๕๑.จริยะธรรมสากล (อบรมเจ้าหน้าที่ที่ดิน) ๑
๑๕๒.จริยะธรรมสากล (อบรมเจ้าหน้าที่ที่ดิน) ๒
๑๕๓.คนโง่ที่น่ารักคนฉลาดที่น่าเป็นห่วง
๑๕๔.ธรรมะที่รีบด่วนและจำเป็น ๑
๑๕๕.ธรรมะที่รีบด่วนและจำเป็น ๒
๑๕๖.ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
๑๕๗.หลีกละทางตรงมุ่งสู่ทางออม ๑
๑๕๘.หลีกละทางตรงมุ่งสู่ทางออม ๒
๑๕๙.ธรรมสังเวช ๑
๑๖๐.ธรรมสังเวช ๒
๑๖๑.ธรรมสังเวช ๓
๑๖๒.ธรรมสังเวช ๔
๑๖๓.สมาธิสูตร ปี ๒๕๔๑ ๑
๑๖๔.สมาธิสูตร ปี ๒๕๔๑ ๒
๑๖๕.สมาธิสูตร ปี ๒๕๔๑ ๓
๑๖๖.สมาธิสูตร ปี ๒๕๔๑ ๔
๑๖๗.กวนอิมปริทัศน์ ๑
๑๖๘.กวนอิมปริทัศน์ ๒
๑๖๙.กวนอิมปริทัศน์ ๓
๑๗๐.กวนอิมปริทัศน์ ๔
๑๗๑.คำทำนายของพระอรหันต์ ๑
๑๗๒.คำทำนายของพระอรหันต์ ๒
๑๗๓.เอาบุญต่อบุญ เอาบาปต่อบาป ๑
๑๗๔.เอาบุญต่อบุญ เอาบาปต่อบาป ๒
๑๗๕.ธรรมเพื่อวิถีชีวิตชนบทอีสาน ๑
๑๗๖.ธรรมเพื่อวิถีชีวิตชนบทอีสาน ๒
๑๗๗.ปลอกเปลือกกระยาสารท ลอกคราบประดับดิน ๑
๑๗๘.ปลอกเปลือกกระยาสารท ลอกคราบประดับดิน ๒
๑๗๙.ปลอกเปลือกกระยาสารท ลอกคราบประดับดิน ๑
๑๘๐.ปลอกเปลือกกระยาสารท ลอกคราบประดับดิน ๒
๑๘๑.หน้าที่รีบด่วนร่วมกันของพระสงฆ์กับรัฐบาล ๑
๑๘๒.หน้าที่รีบด่วนร่วมกันของพระสงฆ์กับรัฐบาล ๒
๑๘๓.วันพระสองระบบ ความสุขสามระดับของชาวบ้าน ๑
๑๘๔.วันพระสองระบบ ความสุขสามระดับของชาวบ้าน ๒
๑๘๕.พระพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติลาว ๑
๑๘๖.พระพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติลาว ๒
๑๘๗.สุขอีหลีอยู่ที่ความพอใจ ๑
๑๘๘.สุขอีหลีอยู่ที่ความพอใจ ๒
๑๘๙.บุญข้าวสาก บุญข้าวประดับดิน ๑
๑๙๐.บุญข้าวสาก บุญข้าวประดับดิน ๒
๑๙๑.เรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจ ๑
๑๙๒.เรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจ ๒
๑๙๓.ความรู้ที่พอดีเพื่อดับทุกข์ ๑
๑๙๔.ความรู้ที่พอดีเพื่อดับทุกข์ ๒
๑๙๕.มหาสติปัฏฐาน ๑
๑๙๖.มหาสติปัฏฐาน ๒
๑๙๗.มหาสติปัฏฐาน ๓
๑๙๘.มหาสติปัฏฐาน ๔
๑๙๙.ทางแห่งความพ้นทุกข์ ๑
๒๐๐.ทางแห่งความพ้นทุกข์ ๒
๒๐๑.ทาง ๕ สาย สลายทุกข์ - ๑
๒๐๒.ทาง ๕ สาย สลายทุกข์ - ๒
๒๐๓.ทาง ๕ สาย สลายทุกข์ ๑
๒๐๔.ทาง ๕ สาย สลายทุกข์ ๒
๒๐๕.ความสุขเพื่อความสุข ความสุขเพื่อความทุกข์ ๑
๒๐๖.ความสุขเพื่อความสุข ความสุขเพื่อความทุกข์ ๒
๒๐๗.จิตตภาวนา การพัฒนาทางจิต
๒๐๘.อริยมรรคมีองค์แปด (วิสาขะ ๒๕๓๖)
๒๐๙.ปฏิจจสมุปบาท(วิสาขะ ๒๕๓๖) ๑
๒๑๐.ปฏิจจสมุปบาท(วิสาขะ ๒๕๓๖) ๒
๒๑๑.อริยสัจสี่ในอานาปานสติ ๑
๒๑๒.อริยสัจสี่ในอานาปานสติ ๒
๒๑๓.หยาดน้ำตาแห่งพงไพรเสียงร่ำไห้แห่งขุนเขา ๑
๒๑๔.หยาดน้ำตาแห่งพงไพรเสียงร่ำไห้แห่งขุนเขา ๒
๒๑๕.เมื่อได้ยินเสียงกู่เรียก กู่เรียกจากพระธรรม ๑
๒๑๖.เมื่อได้ยินเสียงกู่เรียก กู่เรียกจากพระธรรม ๒
๒๑๗.ธรรมะเพื่อชีวิต ๑
๒๑๘.ธรรมะเพื่อชีวิต ๒
๒๑๙.ธรรมะเพื่อชีวิต ๓
๒๒๐.ธรรมะเพื่อชีวิต ๔
๒๒๑.ธรรมะสำหรับผู้บริหาร ๑
๒๒๒.ธรรมะสำหรับผู้บริหาร ๒
๒๒๓.ธรรมะสำหรับผู้บริหาร ๓
๒๒๔.ธรรมะสำหรับผู้บริหาร ๔
๒๒๕.แนวทางสมาธิเบื้องต้นสำหรับคนใหม่ ๑
๒๒๖.แนวทางสมาธิเบื้องต้นสำหรับคนใหม่ ๒
๒๒๗.อานิสงส์ของอานาปานสติ ๑
๒๒๘.อานิสงส์ของอานาปานสติ ๒
๒๒๙.บทบาทของพระสงฆ์กับสังคมไทย ๑
๒๓๐.บทบาทของพระสงฆ์กับสังคมไทย ๒
๒๓๑.บทบาทของพระสงฆ์กับสังคมไทย ๓
๒๓๒.บทบาทของพระสงฆ์กับสังคมไทย ๔
๒๓๓.บทบาทของพระสงฆ์กับสังคมไทย ๕
๒๓๔.กระจุกศรัทธา ภาวะความป่วยไข้ของพระพุทธศาสนา ๑
๒๓๕.กระจุกศรัทธา ภาวะความป่วยไข้ของพระพุทธศาสนา ๒
๒๓๖.วันแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ๑
๒๓๗.วันแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ๒
๒๓๘.ย้อนยุคพุทธันดร ๑
๒๓๙.ย้อนยุคพุทธันดร ๒
๒๔๐.ย้อนยุคพุทธันดร ๓
๒๔๑.ย้อนยุคพุทธันดร ๔
๒๔๒.ขบวนการผีเปรต ๑
๒๔๓.ขบวนการผีเปรต ๒
๒๔๔.ขบวนการผีเปรต ๓
๒๔๕.ขบวนการผีเปรต ๔
๒๔๖.อานาปานสติพื้นฐาน ๑
๒๔๗.อานาปานสติพื้นฐาน ๒
๒๔๘.ปีทองแห่งการศึกษาคณะสงฆ์ไทย ๑
๒๔๙.ปีทองแห่งการศึกษาคณะสงฆ์ไทย ๒
๒๕๐.การศึกษาแบบติดตาทาบกิ่ง ๑
๒๕๑.การศึกษาแบบติดตาทาบกิ่ง ๒
๒๕๒.เข้าพรรษาวันเวลาแห่งการหยุด ๑
๒๕๓.เข้าพรรษาวันเวลาแห่งการหยุด ๒
๒๕๔.บุญแจกข้าวที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนา ๑
๒๕๕.บุญแจกข้าวที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนา ๒
๒๕๖.บุญแจกข้าวที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนา ๓
๒๕๗.บุญแจกข้าวที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนา ๔
๒๕๘.รางวัลธรรมชาติ ๑
๒๕๙.รางวัลธรรมชาติ ๒
๒๖๐.จากโลกานุวัตร สู่โลกาวินาศ ๑
๒๖๑.จากโลกานุวัตร สู่โลกาวินาศ ๒
๒๖๒.ความอาภัพและความโชคดีของชีวิต ๑
๒๖๓.ความอาภัพและความโชคดีของชีวิต ๒
๒๖๔.ธรรมะเพื่อวิถีชีวิตชนบทไทย ๑
๒๖๕.ธรรมะเพื่อวิถีชีวิตชนบทไทย ๒
๒๖๖.นักบวชอาชีพ อาชีพนักบวช ๑
๒๖๗.นักบวชอาชีพ อาชีพนักบวช ๒
๒๖๘.การให้ทานที่เกิดบุญและไม่เกิดบุญ ๑
๒๖๙.การให้ทานที่เกิดบุญและไม่เกิดบุญ ๒
๒๗๐.สูญญกถา ๑
๒๗๑.สูญญกถา ๒
๒๗๒.วัฒธรรมที่มีผลต่อการพัฒนา ๑
๒๗๓.วัฒธรรมที่มีผลต่อการพัฒนา ๒
๒๗๔.โลกุตรานุวัตร ๑
๒๗๕.โลกุตรานุวัตร ๒
๒๗๖.โลกุตรานุวัตร ๑
๒๗๗.โลกุตรานุวัตร ๒
๒๗๘.ภัยของพระภิกษุผู้บวชใหม่ ๑
๒๗๙.ภัยของพระภิกษุผู้บวชใหม่ ๒
๒๘๐.ภัยของพระภิกษุผู้บวชใหม่ ๓
๒๘๑.ธรรมะเพื่อป้องกันและรักษาโรคเอดส์ ๑
๒๘๒.ธรรมะเพื่อป้องกันและรักษาโรคเอดส์ ๒
๒๘๓.ธรรมะเพื่อป้องกันและรักษาโรคเอดส์ ๓
๒๘๔.การอบรมพัฒนาจิต ๑
๒๘๕.การอบรมพัฒนาจิต ๒
๒๘๖.การอบรมพัฒนาจิต ๓
๒๘๗.การอบรมพัฒนาจิต ๔
๒๘๘.สืบสานวัฒนธรรมวันออกพรรษา ๑
๒๘๙.สืบสานวัฒนธรรมวันออกพรรษา ๒
๒๙๐.วันคืนแห่งสังสารวัฎฎ์ ๑
๒๙๑.วันคืนแห่งสังสารวัฎฎ์ ๒
๒๙๒.ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ๑
๒๙๓.ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ๒
๒๙๔.จุดยืนและเป้าหมายของสังคมสงฆ์ ๑
๒๙๕.จุดยืนและเป้าหมายของสังคมสงฆ์ ๒
๒๙๖.ธรรมคุ้มครองโลก ๑
๒๙๗.ธรรมคุ้มครองโลก ๒
๒๙๘.ธรรมคุ้มครองโลก ๓
๒๙๙.ธรรมคุ้มครองโลก ๔
๓๐๐.ธรรมคุ้มครองโลก ๕
๓๐๑.ธรรมคุ้มครองโลก ๖
๓๐๒.ธรรมคุ้มครองโลก ๗
๓๐๓.ธรรมคุ้มครองโลก ๘
๓๐๔.ปีใหม่อย่าเป็นปีเมา ๑
๓๐๕.ปีใหม่อย่าเป็นปีเมา ๒
๓๐๖.ปีใหม่ทำใจให้เกิดพร ๑
๓๐๗.ปีใหม่ทำใจให้เกิดพร ๒
๓๐๘.อิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ ๑
๓๐๙.อิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ ๒
๓๑๐.สารพันปัญหาธรรมะ ๑
๓๑๑.สารพันปัญหาธรรมะ ๒
๓๑๒.สารพันปัญหาธรรมะ ๓
๓๑๓.สารพันปัญหาธรรมะ ๔
๓๑๔.สารพันปัญหาธรรมะ ๕
๓๑๕.สารพันปัญหาธรรมะ ๖
๓๑๖.สารพันปัญหาธรรมะ ๗
๓๑๗.สารพันปัญหาธรรมะ ๘
๓๑๘.สารพันปัญหาธรรมะ ๙
๓๑๙.สารพันปัญหาธรรมะ ๑๐
๓๒๐.สู่ขวัญแม่ธรณี สืบชะตาชีวีห้วยคำยาง ๑
๓๒๑.สู่ขวัญแม่ธรณี สืบชะตาชีวีห้วยคำยาง ๒
๓๒๒.มาฆะบูชา ปี พ
๓๒๓.มาฆะบูชา ปี พ
๓๒๔.อุดมคติของชาวพุทธ ๑
๓๒๕.อุดมคติของชาวพุทธ ๒
๓๒๖.เราได้อะไรกับบุญเผวดฟังเทศมหาชาติ ๑
๓๒๗.เราได้อะไรกับบุญเผวดฟังเทศมหาชาติ ๒
๓๒๘.ล้างจัญไรสงกรานต์ ๑
๓๒๙.ล้างจัญไรสงกรานต์ ๒
๓๓๐.หลักธรรมะทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์ ๑
๓๓๑.หลักธรรมะทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์ ๒
๓๓๒.วิสาขะใกลัเขัามาจะบูชากันอย่างไร ๑
๓๓๓.วิสาขะใกลัเขัามาจะบูชากันอย่างไร ๒
๓๓๔.เบ้าหลอมสังคมประชาธิปไตย ๑
๓๓๕.เบ้าหลอมสังคมประชาธิปไตย ๒
๓๓๖.เบ้าหลอมสังคมประชาธิปไตย ๓
๓๓๗.เบ้าหลอมสังคมประชาธิปไตย ๔
๓๓๘.ประชาธิปไตยถั่วงอก นำออกสู่การพัฒนา ๑
๓๓๙.ประชาธิปไตยถั่วงอก นำออกสู่การพัฒนา ๒
๓๔๐.อบรมพระสังฆาธิการ ๑
๓๔๑.อบรมพระสังฆาธิการ ๒
๓๔๒.อบรมพระสังฆาธิการ ๓
๓๔๓.อบรมพระสังฆาธิการ ๔
๓๔๔.เติมน้ำใจสู่แผ่นดิน ๑
๓๔๕.เติมน้ำใจสู่แผ่นดิน ๒
๓๔๖.ผ้าป่าสามัคคี ๑
๓๔๗.ผ้าป่าสามัคคี ๒
๓๔๘.ธรรมบรรณาการของคนยาก ๑
๓๔๙.ธรรมบรรณาการของคนยาก ๒
๓๕๐.ธรรมบรรณาการของคนยาก ๓
๓๕๑.ธรรมบรรณาการของคนยาก ๔
๓๕๒.จิตมีกี่ดวงกันแน่ ๑
๓๕๓.จิตมีกี่ดวงกันแน่ ๒
๓๕๔.ตายแล้วไปไหน ความเป็นไปของนามรูป ๑
๓๕๕.ตายแล้วไปไหน ความเป็นไปของนามรูป ๒
๓๕๖.ปลูกป่าอนุรักษ์พงไพรให้แผ่นดิน ๑
๓๕๗.ปลูกป่าอนุรักษ์พงไพรให้แผ่นดิน ๒
๓๕๘.สังฆานุภาพ ๑
๓๕๙.สังฆานุภาพ ๒
๓๖๐.สังฆานุภาพ ๓
๓๖๑.สังฆานุภาพ ๔
๓๖๒.สังฆานุภาพ ๕
๓๖๓.ตั้งรับความเสื่อม รองรับความเจริญ ๑
๓๖๔.ตั้งรับความเสื่อม รองรับความเจริญ ๒
๓๖๕.ตั้งรับความเสื่อม รองรับความเจริญ ๓
๓๖๖.ตั้งรับความเสื่อม รองรับความเจริญ ๔
๓๖๗.ตั้งรับความเสื่อม รองรับความเจริญ ๕
๓๖๘.ตั้งรับความเสื่อม รองรับความเจริญ ๖
๓๖๙.กรรมให้ผลในปัจจุบันและภพหน้า ๑
๓๗๐.กรรมให้ผลในปัจจุบันและภพหน้า ๒
๓๗๑.ชายเป็๋นหญิง หญิงเป็นชาย ๑
๓๗๒.ชายเป็๋นหญิง หญิงเป็นชาย ๒
๓๗๓.ปิดประตูนรก ๑
๓๗๔.ปิดประตูนรก ๒
๓๗๕.เหตุใด ทำดีไม่ได้ดี ๑
๓๗๖.เหตุใด ทำดีไม่ได้ดี ๒
๓๗๗.ชาติหน้ามีจริงหรือ ๑
๓๗๘.ชาติหน้ามีจริงหรือ ๒
๓๗๙.คนให้ทาน ๘ ประเภท ๑
๓๘๐.คนให้ทาน ๘ ประเภท ๒
๓๘๑.ความทุกข์ของผู้หญิง ๑
๓๘๒.ความทุกข์ของผู้หญิง ๒
๓๘๓.การเจริญสมถะและวิปัสสนา ๑
๓๘๔.การเจริญสมถะและวิปัสสนา ๒
๓๘๕.การเจริญสมถะและวิปัสสนา ๓
๓๘๖.การเจริญสมถะและวิปัสสนา ๔
๓๘๗.การเจริญสมถะและวิปัสสนา ๕
๓๘๘.การเจริญสมถะและวิปัสสนา ๖
๓๘๙.เวสสันดรปริทัศน์ ๑
๓๙๐.เวสสันดรปริทัศน์ ๒
๓๙๑.เวสสันดรปริทัศน์ ๓
๓๙๒.เวสสันดรปริทัศน์ ๔
๓๙๓.เวสสันดรปริทัศน์ ๕
๓๙๔.เวสสันดรปริทัศน์ ๖
๓๙๕.เวสสันดรปริทัศน์ ๗
๓๙๖.สิ้นทางเลือก เหลือทางแลก ๑
๓๙๗.สิ้นทางเลือก เหลือทางแลก ๒
๓๙๘.แสงทองแห่งชีวิต ๑
๓๙๙.แสงทองแห่งชีวิต ๒
๔๐๐.ให้ความสุข ได้ความสุข ๑
๔๐๑.ให้ความสุข ได้ความสุข ๒
๔๐๒.ตอบแทนพระคุณแม่ ๑
๔๐๓.ตอบแทนพระคุณแม่ ๒
๔๐๔.ตอบแทนพระคุณแม่ ๓
๔๐๕.ตอบแทนพระคุณแม่ ๔
๔๐๖.ทานของคนพาลและบัญฑิต ๑
๔๐๗.ทานของคนพาลและบัญฑิต ๒
๔๐๘.ทานของคนฉลาด ๕ ประการ ๑
๔๐๙.ทานของคนฉลาด ๕ ประการ ๒
๔๑๐.ทานของคนยาก ๑
๔๑๑.ทานของคนยาก ๒
๔๑๒.ทานของคนเข็ญใจ ๑
๔๑๓.ทานของคนเข็ญใจ ๒
๔๑๔.ทำบุญอุทิศผู้ตายจะใด้รับหรือไม่ ๑
๔๑๕.ทำบุญอุทิศผู้ตายจะใด้รับหรือไม่ ๒
๔๑๖.ทำบุญอุทิศให้คนเป็น ๑
๔๑๗.ทำบุญอุทิศให้คนเป็น ๒
๔๑๘.เหตุให้เกิดทุกข์ ๑
๔๑๙.เหตุให้เกิดทุกข์ ๒
๔๒๐.เหตุให้เกิดทุกข์ ๓
๔๒๑.เหตุให้เกิดทุกข์ ๔
๔๒๒.เหตุให้เกิดทุกข์ ๕
๔๒๓.ปีใหม่ เติมกำไรให้ชีวิต ๑
๔๒๔.ปีใหม่ เติมกำไรให้ชีวิต ๒
๔๒๕.กำไรหรือขาดทุน ๑
๔๒๖.กำไรหรือขาดทุน๒
๔๒๗.พระพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทย ๑
๔๒๘.พระพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทย ๒
๔๒๙.พระพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทย ๓
๔๓๐.พระพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทย ๔
๔๓๑.พระพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทย ๕
๔๓๒.พระพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทย ๖
๔๓๓.พระพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทย ๗
๔๓๔.ยอมละทิ้งความโง่เพื่อแลกความฉลาด ๑
๔๓๕.ยอมละทิ้งความโง่เพื่อแลกความฉลาด ๒
๔๓๖.กินอย่างพระเพื่อจรณะและวิชชา ๑
๔๓๗.กินอย่างพระเพื่อจรณะและวิชชา ๒
๔๓๘.พระพุทธศาสนากำลังใกล้เข้ามาสู่ทางตัน ๑
๔๓๙.พระพุทธศาสนากำลังใกล้เข้ามาสู่ทางตัน ๒
๔๔๐.การให้ผลของกรรมในทางพระพุทธศาสนา ๑
๔๔๑.การให้ผลของกรรมในทางพระพุทธศาสนา ๒
๔๔๒.บูรณาการแห่งชีวิตและสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ ๑
๔๔๓.บูรณาการแห่งชีวิตและสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ ๒
๔๔๔.บูรณาการแห่งชีวิตและสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ ๓
๔๔๕.บูรณาการแห่งชีวิตและสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ ๔
๔๔๖.บูรณาการแห่งชีวิตและสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ ๕
๔๔๗.บวชอุทิศสมเด็จย่า แม่ฟ้าหลวงกันอย่างไร ๑
๔๔๘.บวชอุทิศสมเด็จย่า แม่ฟ้าหลวงกันอย่างไร ๒
๔๔๙.เกิดอะไรขึ้นกับพระพุทธศาสนา
๔๕๐.ตอบปัญหาธรรมะครูใหญ่ ๑
๔๕๑.ตอบปัญหาธรรมะครูใหญ่ ๒
๔๕๒.ตอบปัญหาธรรมะครูใหญ่ ๓
๔๕๓.ตอบปัญหาธรรมะครูใหญ่ ๔
๔๕๔.บูรณาการแห่งชีวิตและสังคม ปีพศ.๒๕๓๙ ๑
๔๕๕.บูรณาการแห่งชีวิตและสังคม ปีพศ.๒๕๓๙ ๒
๔๕๖.ธรรมะที่รีบด่วนและจำเป็นสำหรับสังคมไทย ๑
๔๕๗.ธรรมะที่รีบด่วนและจำเป็นสำหรับสังคมไทย ๒
๔๕๘.ชีวิตและสังคมไทย ๑
๔๕๙.ชีวิตและสังคมไทย ๒
๔๖๐.วิชชาภาคิยะธรรม ๑
๔๖๑.วิชชาภาคิยะธรรม ๒
๔๖๒.วิชชาภาคิยะธรรม ๓
๔๖๓.วิชชาภาคิยะธรรม ๔
๔๖๔.หัวใจของพระมหาชนก ๑
๔๖๕.หัวใจของพระมหาชนก ๒
๔๖๖.หัวใจของพระมหาชนก ๓
๔๖๗.หัวใจของพระมหาชนก ๔
๔๖๘.ของฝากจากอเมริกา ๑
๔๖๙.ของฝากจากอเมริกา ๒
๔๗๐.ของฝากจากอเมริกา ๓
๔๗๑.ของฝากจากอเมริกา ๔
๔๗๒.ของขวัญวันจาก ของฝากวันตาย ๑
๔๗๓.ของขวัญวันจาก ของฝากวันตาย ๒
๔๗๔.พระกับป่าเทวดากับสวรรค์ ๑
๔๗๕.พระกับป่าเทวดากับสวรรค์ ๒
๔๗๖.พระกับป่าเทวดากับสวรรค์ ๓
๔๗๗.พระกับป่าเทวดากับสวรรค์ ๔
๔๗๘.ธรรมอันทำให้เกิดความเบาใจ ๑
๔๗๙.ธรรมอันทำให้เกิดความเบาใจ ๒
๔๘๐.อบรมคนรุ่นใหม่ ๑
๔๘๑.อบรมคนรุ่นใหม่ ๒
๔๘๒.อบรมคนรุ่นใหม่ ๓
๔๘๓.อบรมคนรุ่นใหม่ ๔
๔๘๔.อบรมคนรุ่นใหม่ ๕
๔๘๕.ผาแดงนางไอ่ฯ ๑
๔๘๖.ผาแดงนางไอ่ฯ ๒
๔๘๗.ทางไปสู่พรหมจรรย์ ๑
๔๘๘.ทางไปสู่พรหมจรรย์ ๒
๔๘๙.หลับตาตื่นใจ ๑
๔๙๐.หลับตาตื่นใจ ๒
๔๙๑.หลับตาตื่นใจ ๓
๔๙๒.หลับตาตื่นใจ ๔
๔๙๓.คนกินคน ๑
๔๙๔.คนกินคน ๒
๔๙๕.คนกินคน ๓
๔๙๖.คนกินคน ๔
๔๙๗.วันนี้เป็นวันทิพย์ ๑
๔๙๘.วันนี้เป็นวันทิพย์ ๒
๔๙๙.พระพุทธชินราชปฏิมากร ๑
๕๐๐.พระพุทธชินราชปฏิมากร ๒
๕๐๑.การทำบุญย้อนยุคสมัยพุทธกาล ๑
๕๐๒.การทำบุญย้อนยุคสมัยพุทธกาล ๒
๕๐๓.ธรรมปฏิสันถาร แด่ผู้แสวงบุญ ๑
๕๐๔.ธรรมปฏิสันถาร แด่ผู้แสวงบุญ ๒
๕๐๕.พระพุทธสีลังคธรรมราช ๑
๕๐๖.พระพุทธสีลังคธรรมราช ๒
๕๐๗.บุญไม่ช่วย ๑
๕๐๘.บุญไม่ช่วย ๒
๕๐๙.โครงการพรหมจารีกุมาร-พรหมจาริณีกุมาร ๑
๕๑๐.โครงการพรหมจารีกุมาร-พรหมจาริณีกุมาร ๒
๕๑๑.โครงการพรหมจารีกุมาร-พรหมจาริณีกุมาร ๓
๕๑๒.โครงการพรหมจารีกุมาร-พรหมจาริณีกุมาร ๔
๕๑๓.ทางออกจากวิกฤตการณ์ยุคไอเอ็มเอฟ ๑
๕๑๔.ทางออกจากวิกฤตการณ์ยุคไอเอ็มเอฟ ๒
๕๑๕.ทางออกจากวิกฤตการณ์ยุคไอเอ็มเอฟ ๓
๕๑๖.อาหารของวิญญาณ ๑
๕๑๗.อาหารของวิญญาณ ๒
๕๑๘.อาหารของวิญญาณ ๓
๕๑๙.อาหารของวิญญาณ ๔
๕๒๐.อาหารของวิญญาณ ๕
๕๒๑.อาหารของวิญญาณ ๖
๕๒๒.การถือเอาประโยชน์แห่งตน ๑
๕๒๓.การถือเอาประโยชน์แห่งตน ๒
๕๒๔.อานาปานสติ ๑
๕๒๕.อานาปานสติ ๒
๕๒๖.บทเพลงแห่งสันติภาพ ๑
๕๒๗.บทเพลงแห่งสันติภาพ ๒
๕๒๘.วิถีชีวิตของพรหมจรรย์ ๑
๕๒๙.วิถีชีวิตของพรหมจรรย์ ๒
๕๓๐.วิถีชีวิตของพรหมจรรย์ ๓
๕๓๑.วิถีชีวิตของพรหมจรรย์ ๔
๕๓๒.วันอุบัติเกิดขื้นของพระธรรม ๑
๕๓๓.วันอุบัติเกิดขื้นของพระธรรม ๒
๕๓๔.วันอุบัติเกิดขื้นของพระธรรม ๓
๕๓๕.วันอุบัติเกิดขื้นของพระธรรม ๔
๕๓๖.อบรมพระนวกะ ๑
๕๓๗.อบรมพระนวกะ ๒
๕๓๘.อบรมพระนวกะ ๓
๕๓๙.อบรมพระนวกะ ๔
๕๔๐.ธรรมที่ทำให้แกล้วกล้า ๑
๕๔๑.ธรรมที่ทำให้แกล้วกล้า ๒
๕๔๒.ให้พรแด่ นักศึกษา ๒
๕๔๓.ให้พรแด่ นักศึกษา ๓
๕๔๔.ให้พรแด่ นักศึกษา ๔
๕๔๕.ธรรมอันนำออกจากทุกข์ ๑
๕๔๖.ธรรมอันนำออกจากทุกข์ ๒
๕๔๗.สรณะอันประเสริฐ ๑
๕๔๘.สรณะอันประเสริฐ ๒
๕๔๙.ความว่าง ๑
๕๕๐.ความว่าง ๒
๕๕๑.การปฏิบัติที่ไม่ผิด ๑
๕๕๒.การปฏิบัติที่ไม่ผิด ๒
๕๕๓.ทางสายกลาง ๑
๕๕๔.ทางสายกลาง ๒
๕๕๕.มรรคคือหนทาง ๑
๕๕๖.มรรคคือหนทาง ๒
๕๕๗.วันเวลาแห่งการทำดี ๑
๕๕๘.วันเวลาแห่งการทำดี ๒
๕๕๙.สัมมาทิฐิ ความเห็น ๒ ระดับ ๑
๕๖๐.สัมมาทิฐิ ความเห็น ๒ ระดับ ๒
๕๖๑.คนตาบอดถือตะเกียง ๑
๕๖๒.คนตาบอดถือตะเกียง ๒
๕๖๓.อริยะทรัพย์อันประเสริฐ ๑
๕๖๔.อริยะทรัพย์อันประเสริฐ ๒
๕๖๕.อริยะทรัพย์อันประเสริฐ ๓
๕๖๖.อริยะทรัพย์อันประเสริฐ ๔
๕๖๗.การอบรมจิต ๑
๕๖๘.จะพบสุข ต้องเอาทุกข์ไปก่อน ๑
๕๖๙.จะพบสุข ต้องเอาทุกข์ไปก่อน ๒
๕๗๐.ปฏิปทาของพระอริยะเจ้า ๑
๕๗๑.ปฏิปทาของพระอริยะเจ้า ๒
๕๗๒.ปฏิปทาของพระอริยะเจ้า ๓
๕๗๓.ปฏิปทาของพระอริยะเจ้า ๔
๕๗๔.ยุคพุทธกาล ๑
๕๗๕.ยุคพุทธกาล ๒
๕๗๖.ยุคพุทธกาล ๓
๕๗๗.ยุคพุทธกาล ๔
๕๗๘.การ พัฒนาใจ ๑
๕๗๙.การ พัฒนาใจ ๒
๕๘๐.การ พัฒนาใจ ๓
๕๘๑.การ พัฒนาใจ ๔
๕๘๒.เมตตาผะระณัง(แผ่เมตตา) ๑
๕๘๓.เมตตาผะระณัง(แผ่เมตตา) ๒
๕๘๔.จะจัดการกับชีวิตนี้อย่างไร ๑
๕๘๕.จะจัดการกับชีวิตนี้อย่างไร ๒
๕๘๖.จะจัดการกับชีวิตนี้อย่างไร ๓
๕๘๗.จะจัดการกับชีวิตนี้อย่างไร ๔
๕๘๘.จิตที่ฝึกดีแล้วนำมาซึ่งสุข ๑
๕๘๙.จิตที่ฝึกดีแล้วนำมาซึ่งสุข ๒
๕๙๐.วันนี้คุณทำดีหรือยัง ๑
๕๙๑.วันนี้คุณทำดีหรือยัง ๒
๕๙๒.อิทัปปัจจะยตา ๑
๕๙๓.อิทัปปัจจะยตา ๒
๕๙๔.การให้ธรรม ๑
๕๙๕.การให้ธรรม ๒
๕๙๖.ชีวิตนี้จิตเป็นผู้นำไป ๑
๕๙๗.ชีวิตนี้จิตเป็นผู้นำไป ๒
๕๙๘.เมตตาแห่งสันติภาพ ๑
๕๙๙.เมตตาแห่งสันติภาพ ๒
๖๐๐.พรหมจรรย์อันประเสริฐ ๑
๖๐๑.พรหมจรรย์อันประเสริฐ ๒
๖๐๒.มรณะสติ และ โทษของกาม ๑
๖๐๓.มรณะสติ และ โทษของกาม ๒
๖๐๔.มรณะสติ และ โทษของกาม ๓
๖๐๕.มรณะสติ และ โทษของกาม ๔
๖๐๖.พลังแห่งอริยะธรรม ๑
๖๐๗.พลังแห่งอริยะธรรม ๒
๖๐๘.ยอมรับสภาพความจริง ๑
๖๐๙.ยอมรับสภาพความจริง ๒
๖๑๐.เบิกเนตรพุทธรรม ๑
๖๑๑.เบิกเนตรพุทธรรม ๒
๖๑๒.ธรรมอันเป็นองค์ประกอบภายในจิต ๑
๖๑๓.ธรรมอันเป็นองค์ประกอบภายในจิต ๒
๖๑๔.ธรรมอันเป็นองค์ประกอบภายในจิต ๓
๖๑๕.ธรรมอันเป็นองค์ประกอบภายในจิต ๔
๖๑๖.ขบวนการอบรมกาย ๑
๖๑๗.ขบวนการอบรมกาย ๒
๖๑๘.ธรรมโอวาทวันเข้าพรรษา ๑
๖๑๙.ธรรมโอวาทวันเข้าพรรษา ๒
๖๒๐.ธรรมโอวาทวันเข้าพรรษา ๓
๖๒๑.ธรรมโอวาทวันเข้าพรรษา ๔
๖๒๒.อริยาบทแห่งการปฏิบัติธรรม ๑
๖๒๓.อริยาบทแห่งการปฏิบัติธรรม ๒
๖๒๔.ศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ ๑
๖๒๕.ศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ ๒
๖๒๖.อุปมาของชีวิต ๑
๖๒๗.อุปมาของชีวิต ๒
๖๒๘.ประโยชน์ของการทำวัตร ๑
๖๒๙.ประโยชน์ของการทำวัตร ๒
๖๓๐.เจริญอานาปานสติ โดยอาศัยองค์ประกอบ ๕ อย่าง ๑
๖๓๑.เจริญอานาปานสติ โดยอาศัยองค์ประกอบ ๕ อย่าง ๒
๖๓๒.เจริญอานาปานสติ โดยอาศัยองค์ประกอบ ๕ อย่าง ๓
๖๓๓.เจริญอานาปานสติ โดยอาศัยองค์ประกอบ ๕ อย่าง ๔
๖๓๔.แก่นสารของอานาปานสติ ๑
๖๓๕.แก่นสารของอานาปานสติ ๒
๖๓๖.แก่นสารของอานาปานสติ ๓
๖๓๗.แก่นสารของอานาปานสติ ๔
๖๓๘.การสังสมบารมี ๑
๖๓๙.การสังสมบารมี ๒
๖๔๐.นักรบสงคามเย็น ๑
๖๔๑.นักรบสงคามเย็น ๒
๖๔๒.ฐานะอันประเสริฐ ๑
๖๔๓.ฐานะอันประเสริฐ ๒
๖๔๔.พรหมจรรย์ ๓ ระดับ ๑
๖๔๕.พรหมจรรย์ ๓ ระดับ ๒
๖๔๖.พรหมจรรย์ ๓ ระดับ ๓
๖๔๗.พรหมจรรย์ ๓ ระดับ ๔
๖๔๘.อรัญญะสุตตะ สมาธิ ๑
๖๔๙.อรัญญะสุตตะ สมาธิ ๒
๖๕๐.อรัญญะสุตตะ สมาธิ ๓
๖๕๑.อรัญญะสุตตะ สมาธิ ๔
๖๕๒.สัมมาสมาธิ ๑
๖๕๓.สัมมาสมาธิ ๒
๖๕๔.สัมมาสมาธิ ๓
๖๕๕.สัมมาสมาธิ ๔
๖๕๖.โอวาทปาฏิโมกข์ ๑
๖๕๗.โอวาทปาฏิโมกข์ ๒
๖๕๘.โอวาทปาฏิโมกข์ ๓
๖๕๙.พระพุทธศาสนาสอนให้มีความสุข ๒ อย่าง ๑
๖๖๐.พระพุทธศาสนาสอนให้มีความสุข ๒ อย่าง ๒
๖๖๑.พระพุทธศาสนาสอนให้มีความสุข ๒ อย่าง ๓
๖๖๒.พระพุทธศาสนาสอนให้มีความสุข ๒ อย่าง ๔
๖๖๓.ลักษณะทั่วไปของสังคมชาวพุทธในปัจจุบัน ๑
๖๖๔.ลักษณะทั่วไปของสังคมชาวพุทธในปัจจุบัน ๒
๖๖๕.ลักษณะทั่วไปของสังคมชาวพุทธในปัจจุบัน ๓
๖๖๖.ลักษณะทั่วไปของสังคมชาวพุทธในปัจจุบัน ๔
๖๖๗.ลักษณะทั่วไปของสังคมชาวพุทธในปัจจุบัน ๕
๖๖๘.ลักษณะทั่วไปของสังคมชาวพุทธในปัจจุบัน ๖
๖๖๙.วันรณรงค์งดสูบบุหรี่ของโลก ๑
๖๗๐.วันรณรงค์งดสูบบุหรี่ของโลก ๒
๖๗๑.วันรณรงค์งดสูบบุหรี่ของโลก ๓
๖๗๒.การสร้างปัญญาบารมี ๑
๖๗๓.การสร้างปัญญาบารมี ๒
๖๗๔.การสร้างปัญญาบารมี ๓
๖๗๕.การสร้างปัญญาบารมี ๔
๖๗๖.การสร้างปัญญาบารมี ๕
๖๗๗.การสร้างปัญญาบารมี ๖
๖๗๘.ทำบุญเพื่อเตรียมพร้อมให้กับตนเอง ๑
๖๗๙.ทำบุญเพื่อเตรียมพร้อมให้กับตนเอง ๒
๖๘๐.ทำบุญเพื่อเตรียมพร้อมให้กับตนเอง ๓
๖๘๑.ทำบุญเพื่อเตรียมพร้อมให้กับตนเอง ๔
๖๘๒.เป้าหมายแห่งพระพุทธศาสนา ๑
๖๘๓.เป้าหมายแห่งพระพุทธศาสนา ๒
๖๘๔.เป้าหมายแห่งพระพุทธศาสนา ๓
๖๘๕.เป้าหมายแห่งพระพุทธศาสนา ๔
๖๘๖.วันบูรพาจารย์ อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ๑
๖๘๗.วันบูรพาจารย์ อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ๒
๖๘๘.วันบูรพาจารย์ อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ๓
๖๘๙.วันบูรพาจารย์ อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ๔
๖๙๐.วันบูรพาจารย์ อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ๕
๖๙๑.ธรรมมิกถาในงานหลวงปู่เทส เทสรังสี ๑
๖๙๒.ธรรมมิกถาในงานหลวงปู่เทส เทสรังสี ๒
๖๙๓.ธรรมมิกถาในงานหลวงปู่เทส เทสรังสี ๓
๖๙๔.ธรรมมิกถาในงานหลวงปู่เทส เทสรังสี ๔
๖๙๕.ธรรมมิกถาในงานหลวงปู่เทส เทสรังสี ๕
๖๙๖.ธรรมมิกถาในงานหลวงปู่เทส เทสรังสี ๖
๖๙๗.คุณธรรมที่รีบด่วนของชาวพุทธ ๑
๖๙๘.คุณธรรมที่รีบด่วนของชาวพุทธ ๒
๖๙๙.คุณธรรมที่รีบด่วนของชาวพุทธ ๓
๗๐๐.คุณธรรมที่รีบด่วนของชาวพุทธ ๔
๗๐๑.คุณธรรมที่รีบด่วนของชาวพุทธ ๕
๗๐๒.คุณธรรมที่รีบด่วนของชาวพุทธ ๖
๗๐๓.ใช้ตัณหาละตัณหา ๑
๗๐๔.ใช้ตัณหาละตัณหา ๒
๗๐๕.ใช้ตัณหาละตัณหา ๓
๗๐๖.ใช้ตัณหาละตัณหา ๔
๗๐๗.ทางไปสู่สวรรค์ ๑
๗๐๘.ทางไปสู่สวรรค์ ๒
๗๐๙.ทางไปสู่สวรรค์ ๓
๗๑๐.ทางไปสู่สวรรค์ ๔
๗๑๑.อบรมพระปริวาสกรรม อุทัยธานี ๑
๗๑๒.อบรมพระปริวาสกรรม อุทัยธานี ๒
๗๑๓.อบรมพระปริวาสกรรม อุทัยธานี ๓
๗๑๔.อบรมพระปริวาสกรรม อุทัยธานี ๔
๗๑๕.หัวใจของพุทธศาสนา ๑
๗๑๖.หัวใจของพุทธศาสนา ๒
๗๑๗.หัวใจของพุทธศาสนา๓
๗๑๘.จิตภาวนา ๑
๗๑๙.จิตภาวนา ๒
๗๒๐.จิตภาวนา ๓
๗๒๑.จิตภาวนา ๔
๗๒๒.อบรมพระปริวาทสกรรม ๑
๗๒๓.อบรมพระปริวาทสกรรม ๒
๗๒๔.อบรมพระปริวาทสกรรม ๓
๗๒๕.อบรมพระปริวาทสกรรม ๔
๗๒๖.ทำบุญบ้านท่าปากยาม ๑
๗๒๗.ทำบุญบ้านท่าปากยาม ๒
๗๒๘.ทำบุญบ้านท่าปากยาม ๓
๗๒๙.ทำบุญบ้านท่าปากยาม ๔
๗๓๐.ทำบุญบ้านท่าปากยาม ๕
๗๓๑.ทำบุญบ้านกุดจาน ๑
๗๓๒.ทำบุญบ้านกุดจาน ๒
๗๓๓.ทำบุญบ้านกุดจาน ๓
๗๓๔.ทำบุญบ้านกุดจาน ๔
๗๓๕.ทำบุญบ้านกุดจาน ๕
๗๓๖.ทำบุญบ้านกุดจาน ๖
๗๓๗.อบรมคณะ โครงการป่าชุมชน ๑
๗๓๘.อบรมคณะ โครงการป่าชุมชน ๒
๗๓๙.อบรมคณะ โครงการป่าชุมชน ๓
๗๔๐.อบรมคณะ โครงการป่าชุมชน ๔
๗๔๑.อบรมทหาร ค่ายยอดเมืองขวาง ๑
๗๔๒.อบรมทหาร ค่ายยอดเมืองขวาง ๒
๗๔๓.อบรมทหาร ค่ายยอดเมืองขวาง ๓
๗๔๔.อบรมทหาร ค่ายยอดเมืองขวาง ๔
๗๔๕.สนทนากับผู้มาเยียมเยืยน เสียงอีสาน ๑
๗๔๖.สนทนากับผู้มาเยียมเยืยน เสียงอีสาน ๒
๗๔๗.สนทนากับผู้มาเยียมเยืยน เสียงอีสาน ๓
๗๔๘.สนทนากับผู้มาเยียมเยืยน เสียงอีสาน ๔
๗๔๙.ธรรมิกถาในงานหลวงปู่นวล ๑
๗๕๐.ธรรมิกถาในงานหลวงปู่นวล ๒
๗๕๑.ธรรมิกถาในงานหลวงปู่นวล ๓
๗๕๒.ธรรมิกถาในงานหลวงปู่นวล ๔
๗๕๓.ธรรมิกถาในงานหลวงปู่นวล ๔-๑
๗๕๔.ธรรมิกถาในงานหลวงปู่นวล ๔-๒
๗๕๕.ธรรมิกถาในงานหลวงปู่นวล ๔-๓
๗๕๖.ทำบุญใช้หนี้ ๑
๗๕๗.ทำบุญใช้หนี้ ๒
๗๕๘.ทำบุญใช้หนี้ ๒-๑
๗๕๙.ทำบุญใช้หนี้ ๒-๒
๗๖๐.ทำบุญใช้หนี้ ๒-๓
๗๖๑.คุณธรรมสำหรับการเลือกตั้ง ๑
๗๖๒.คุณธรรมสำหรับการเลือกตั้ง ๒
๗๖๓.คุณธรรมสำหรับการเลือกตั้ง ๓
๗๖๔.ชีวิตเพียงเท่านี้ก็ทำดีได้อเนกอนันต์ ๑
๗๖๕.ชีวิตเพียงเท่านี้ก็ทำดีได้อเนกอนันต์ ๒
๗๖๖.เทวทูต ๑
๗๖๗.เทวทูต ๒
๗๖๘.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส ๑
๗๖๙.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส ๒
๗๗๐.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส ๓
๗๗๑.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส ๔
๗๗๒.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส ๕
๗๗๓.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส ๖
๗๗๔.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส เย็น ๑
๗๗๕.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส เย็น ๒
๗๗๖.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส เย็น ๓
๗๗๗.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส เย็น ๔
๗๗๘.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส เย็น ๕
๗๗๙.อบรมคณะครู-อาจารย์ อำเภอวานรนิวาส เย็น ๖
๗๘๐.ผู้ให้ชีวิตยอมได้ชีวิตตอบ ๑
๗๘๑.ผู้ให้ชีวิตยอมได้ชีวิตตอบ ๒
๗๘๒.พระอุปคุตเถระ-พระนาคเสนเถระ ๑
๗๘๓.พระอุปคุตเถระ-พระนาคเสนเถระ ๒
๗๘๔.ปั้นดินให้เป็นดาว ๑
๗๘๕.ปั้นดินให้เป็นดาว ๒
๗๘๖.ปั้นดินให้เป็นดาว ๓
๗๘๗.ปั้นดินให้เป็นดาว ๔
๗๘๘.ความงามของผู้มีศีล ๑
๗๘๙.ความงามของผู้มีศีล ๒
๗๙๐.ขุมทรัพย์อันประเสริฐ ๑
๗๙๑.ขุมทรัพย์อันประเสริฐ ๒
๗๙๒.ขุมทรัพย์อันประเสริฐ ๓
๗๙๓.ขุมทรัพย์อันประเสริฐ ๔
๗๙๔.ความหวังใหม่ไม่ใซ่สิ่งเพ้อฝัน ๑
๗๙๕.ความหวังใหม่ไม่ใซ่สิ่งเพ้อฝัน ๒
๗๙๖.ธรรมบูรณาการฝ่าด่าน ไอเอ็มเอฟ ๑
๗๙๗.ธรรมบูรณาการฝ่าด่าน ไอเอ็มเอฟ ๒
๗๙๘.ธรรมบูรณาการฝ่าด่าน ไอเอ็มเอฟ ๓
๗๙๙.ธรรมบูรณาการฝ่าด่าน ไอเอ็มเอฟ ๔
๘๐๐.ธรรมบูรณาการฝ่าด่าน ไอเอ็มเอฟ ๕
๘๐๑.ธรรมบูรณาการฝ่าด่าน ไอเอ็มเอฟ ๖
๘๐๒.พระอุรังคธาต ๑
๘๐๓.พระอุรังคธาต ๒
๘๐๔.สืบสานโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ๑
๘๐๕.สืบสานโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ๒
๘๐๖.สืบสานโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ๓
๘๐๗.สืบสานโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ๔
๘๐๘.สืบสานโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ๕
๘๐๙.สืบสานโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ๖
๘๑๐.ธรรมปฏิสันถาร แด่ผู้แสวงบุญ ๑
๘๑๑.ธรรมปฏิสันถาร แด่ผู้แสวงบุญ ๒
๘๑๒.ชีวิตที่เต็ม วิสาขะ ๒๕๓๒ ๑
๘๑๓.ชีวิตที่เต็ม วิสาขะ ๒๕๓๒ ๒
๘๑๔.ชีวิตที่เต็ม วิสาขะ ๒๕๓๒ ๓
๘๑๕.ชีวิตที่เต็ม วิสาขะ ๒๕๓๒ ๔
๘๑๖.ทักษิณานุปทาน บูชาเจ้าคุณอาจารย์ ๑
๘๑๗.ทักษิณานุปทาน บูชาเจ้าคุณอาจารย์ ๒
๘๑๘.ตามรักษาสัจจะ ๑
๘๑๙.ตามรักษาสัจจะ ๒
๘๒๐.ธรรมปฏิสันถาร บูรณาการแห่งบุญ ๑
๘๒๑.ธรรมปฏิสันถาร บูรณาการแห่งบุญ ๒
๘๒๒.ธรรมปฏิสันถาร บูรณาการแห่งบุญ ๓
๘๒๓.ธรรมปฏิสันถาร บูรณาการแห่งบุญ ๔
๘๒๔.นะโม บัณฑิตย่อมฝึกตน ๑
๘๒๕.นะโม บัณฑิตย่อมฝึกตน ๒
๘๒๖.นะโม บัณฑิตย่อมฝึกตน ๓
๘๒๗.ให้พรแด่ นักศึกษา ๑
๘๒๘.ให้พรแด่ นักศึกษา ๒
๘๒๙.ให้พรแด่ นักศึกษา ๓
๘๓๐.ให้พรแด่ นักศึกษา ๔
๘๓๑.กองทุนแห่งชีวิต ๑
๘๓๒.กองทุนแห่งชีวิต ๒
๘๓๓.กองทุนแห่งชีวิต ๓
๘๓๔.กองทุนแห่งชีวิต ๔
๘๓๕.กำไรแห่งชีวิต ๑
๘๓๖.กำไรแห่งชีวิต ๒
๘๓๗.กำไรแห่งชีวิต ๓
๘๓๘.กำไรแห่งชีวิต ๔
๘๓๙.กำไรแห่งชีวิต ๕
๘๔๐.กำไรแห่งชีวิต ๕-๑
๘๔๑.วันสำคัญของโลก ๑
๘๔๒.วันสำคัญของโลก ๒
๘๔๓.วันสำคัญของโลก ๓
๘๔๔.วันสำคัญของโลก ๔
๘๔๕.พระอรหันต์ห่อข้าว (จาคานุสสติ) ๑
๘๔๖.พระอรหันต์ห่อข้าว (จาคานุสสติ) ๒
๘๔๗.พระอรหันต์ห่อข้าว (จาคานุสสติ) ๓
๘๔๘.พระอรหันต์ห่อข้าว (จาคานุสสติ) ๔
๘๔๙.เสียงสั่งครั้งสุดท้ายก่อนจากนิพเพทพลาราม ๑
๘๕๐.เสียงสั่งครั้งสุดท้ายก่อนจากนิพเพทพลาราม ๒
๘๕๑.เสียงสั่งครั้งสุดท้ายก่อนจากนิพเพทพลาราม ๓
๘๕๒.ธรรมิกถา ในภัตตกาล ๓๙๑-๑-๑
๘๕๓.ธรรมิกถา ในภัตตกาล ๓๙๑-๑-๒
๘๕๔.ธรรมิกถา ในภัตตกาล ๓๙๑-๒-๑
๘๕๕.ธรรมิกถา ในภัตตกาล ๓๙๑-๒-๒
๘๕๖.ธรรมิกถา ในภัตตกาล ๓๙๑-๓-๑
๘๕๗.ธรรมิกถา ในภัตตกาล ๓๙๑-๓-๒
๘๕๘.ธรรมิกถา ในภัตตกาล ๓๙๑-๔-๑
๘๕๙.ธรรมิกถา ในภัตตกาล ๓๙๑-๔-๒
๘๖๐.ธรรมิกถา ในภัตตกาล ๓๙๑-๕-๑
๘๖๑.ธรรมิกถา ในภัตตกาล ๓๙๑-๕-๒
๘๖๒.วันบูรพาจารย์ ๑
๘๖๓.วันบูรพาจารย์ ๒
๘๖๔.ประโยชน์ ๒ โลกนี้และโลกหน้า ๑
๘๖๕.ประโยชน์ ๒ โลกนี้และโลกหน้า ๒
๘๖๖.อันเนื่องมาจากพระบรมสารีริกธาตุ ๑
๘๖๗.อันเนื่องมาจากพระบรมสารีริกธาตุ ๒
๘๖๘.อันเนื่องมาจากพระบรมสารีริกธาตุ ๓
๘๖๙.อันเนื่องมาจากพระบรมสารีริกธาตุ ๔
๘๗๐.ของดีจากป่าช้า กำไรที่ได้จากกงานศพ ๑
๘๗๑.ของดีจากป่าช้า กำไรที่ได้จากกงานศพ ๒
๘๗๒.ของดีจากป่าช้า กำไรที่ได้จากกงานศพ ๓
๘๗๓.ของดีจากป่าช้า กำไรที่ได้จากกงานศพ ๔
๘๗๔.ทักษิณานุสสรณะ (ทำบุญคิคถึง) ๑
๘๗๕.ทักษิณานุสสรณะ (ทำบุญคิคถึง) ๒
๘๗๖.ทักษิณานุสสรณะ (ทำบุญคิคถึง) ๓
๘๗๗.ทักษิณานุสสรณะ (ทำบุญคิคถึง) ๔
๘๗๘.ชีวิตที่จะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ๑
๘๗๙.ชีวิตที่จะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ๒
๘๘๐.ประทีปส่องฤาษี ๑
๘๘๑.ประทีปส่องฤาษี ๒
๘๘๒.อานาปานสติ ปีพศ.๒๕๓๘ ๑
๘๘๓.อานาปานสติ ปีพศ.๒๕๓๘ ๒
๘๘๔.อานาปานสติ ปีพศ.๒๕๓๘ ๓
๘๘๕.อานาปานสติ ปีพศ.๒๕๓๘ ๔
๘๘๖.อานาปานสติ ปีพศ.๒๕๓๘ ๕
๘๘๗.พรแห่งปี ๒๐๐๐ ๑
๘๘๘.พรแห่งปี ๒๐๐๐ ๒
๘๘๙.พระราชทานเพลิง พระครูศรีมณีรักษ์ ๑
๘๙๐.พระราชทานเพลิง พระครูศรีมณีรักษ์ ๒
๘๙๑.พระราชทานเพลิง พระครูศรีมณีรักษ์ ๓
๘๙๒.สายธารที่เปลี่ยนทาง ๑
๘๙๓.สายธารที่เปลี่ยนทาง ๒
๘๙๔.สายธารที่เปลี่ยนทาง ๓
๘๙๕.สายธารที่เปลี่ยนทาง ๔
๘๙๖.ฝ่าโลกพระศรีอารย์ ๑
๘๙๗.ฝ่าโลกพระศรีอารย์ ๒
๘๙๘.ฝ่าโลกพระศรีอารย์ ๓
๘๙๙.ฝ่าโลกพระศรีอารย์ ๔
๙๐๐.งานนัดพบผู้ใผ่ธรรม วันที่ ๕-๑๒-๑
๙๐๑.บุญข้าวสาก-ข้าวประดับดิน ๓ กระแส ๑
๙๐๒.บุญข้าวสาก-ข้าวประดับดิน ๓ กระแส ๒
๙๐๓.ปาฏิบุคลิกทาน ๑
๙๐๔.ปาฏิบุคลิกทาน ๒
๙๐๕.พูดไว้วันละนิดฯ
๙๐๖.ทานที่ไม่ได้บุญ บุญที่ไม่ต้องทาน ๑
๙๐๗.ทานที่ไม่ได้บุญ บุญที่ไม่ต้องทาน ๒
๙๐๘.ทานที่ไม่ได้บุญ บุญที่ไม่ต้องทาน ๓
๙๐๙.ทานที่ไม่ได้บุญ บุญที่ไม่ต้องทาน ๔
๙๑๐.ทานที่ไม่ได้บุญ บุญที่ไม่ต้องทาน ๕
๙๑๑.ทานที่ไม่ได้บุญ บุญที่ไม่ต้องทาน ๖
___________________________________________________

www.luangporsompob.com
www.luangporsompob.blogspot.com

Remark: some mp3 not update,we will process ASAP.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น