วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

๑๖.พระธรรมเทศนาเสขะปฏิปทา ปีพ.ศ. ๒๕๔๙

โดย หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ

๔๖๘.ปฏิบัติธรรมแบบบูรณาการณ์ในเสขะปฏิปทา ๑
๔๖๙.ปฏิบัติธรรมแบบบูรณาการณ์ในเสขะปฏิปทา ๒
๔๗๐.อาวาสิกาวัตร
๔๗๑.บทบาทและคุณค่าของสมาธิ ๑
๔๗๒.บทบาทและคุณค่าของสมาธิ ๒
๔๗๓.ทำบุญใช้หนี้
๔๗๔.ศิลปะในการตาย ๑
๔๗๕.ศิลปะในการตาย ๒
๔๗๖.ทิศทางธรรมชาติ ๑
๔๗๗.ทิศทางธรรมชาติ ๒
๔๗๘.บุญที่ต้องศึกษา
๔๗๙.ปฐมนิเทศ ๑
๔๘๐.ปฐมนิเทศ ๒
๔๘๑.ปฐมนิเทศน์ ๑
๔๘๒.ปฐมนิเทศน์ ๒
๔๘๓.สังฆกรณะวสิกตา
๔๘๔.อานาปานสติ ปริทัศน์-๑
๔๘๕.อานาปานสติ ปริทัศน์-๒
๔๘๖.สมาธิภาวนา ๑
๔๘๗.สมาธิภาวนา ๒
๔๘๘.ขุมทรัพย์อันประเสริฐ
๔๘๙.กัณลยาณมิตร ยังใจให้เจริญ -๑
๔๙๐.กัณลยาณมิตร ยังใจให้เจริญ -๒
๔๙๑.กัณลยาณมิตร ยังใจให้เจริญ -๓
๔๙๒.บูรณาการในการศึกษาในยุคปัจจุบัน-๑
๔๙๓.บูรณาการในการศึกษาในยุคปัจจุบัน-๒
๔๙๔.บูรณาการในการศึกษาในยุคปัจจุบัน-๓
๔๙๕.บูรณาการในการศึกษาในยุคปัจจุบัน-๔
๔๙๖.วันนี้เป็นวันทิพย์
๔๙๗.ทบทวนเสขะปฏิปทา-๑
๔๙๘.ทบทวนเสขะปฏิปทา-๒
๔๙๙.ทบทวนเสขะปฏิปทา-๓
๕๐๐.ทบทวนเสขะปฏิปทา-๔
๕๐๑.ความไม่ประมาท-๑
๕๐๒.ความไม่ประมาท-๒
๕๐๓.ความไม่ประมาท-๓
๕๐๔.หลักการคารวะตา-๑
๕๐๕.หลักการคารวะตา-๒
๕๐๖.หลักการคารวะตา-๓
๕๐๗.หลักการคารวะตา-๔
๕๐๘.สรุปงานเสขะปฏิปทา ปี๔๙-๑
๕๐๙.สรุปงานเสขะปฏิปทา ปี๔๙-๒
๕๑๐.สรุปงานเสขะปฏิปทา ปี๔๙-๓
๕๑๑.สรุปงานเสขะปฏิปทา ปี๔๙-๔
๕๑๒.บุญรักษา อ.สุโข (วันที่ ๑๑)
๕๑๓.ความดีที่ต้องรีบกระทำ อ.จรัญ
๕๑๔.หน้าที่ของนักบวช-๑


___________________________________________________
www.luangporsompob.com
www.luangporsompob.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น