วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

๑๔.พระธรรมเทศนาเสขะปฏิปทา ปีพ.ศ. ๒๕๔๘

โดย หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ

๓๙๔.ก่อนเข้าสู่การปฏิบัติ ๑
๓๙๕.ก่อนเข้าสู่การปฏิบัติ ๒
๓๙๖.ก่อนเข้าสู่การปฏิบัติ ๓
๓๙๗.ก่อนเข้าสู่การปฏิบัติ ๔
๓๙๘.สภาพแห่งบุญ ๑
๓๙๙.สภาพแห่งบุญ ๒
๔๐๐.สัจจธรรม ๑
๔๐๑.สัจจธรรม ๒
๔๐๒.ทานของบัณฑิต ๑
๔๐๓.ทานของบัณฑิต ๒
๔๐๔.บูรณาการแห่งสมาธิภาวนา ๑
๔๐๕.บูรณาการแห่งสมาธิภาวนา ๒
๔๐๖.บุคคล ๓ จำพวก ๑
๔๐๗.บุคคล ๓ จำพวก ๒
๔๐๘.อานาปานสติ๑
๔๐๙.อานาปานสติ๒
๔๑๐.จรณะ๑๕ ๑
๔๑๑.จรณะ๑๕ ๒
๔๑๒.บุญถวายศาลาเสขะปฏิปทา ๑๓
๔๑๓..สืบต่อบุญด้วยบุญ ๑
๔๑๔.สืบต่อบุญด้วยบุญ ๒
๔๑๕.บุญสิกขา-ไตรสิกขา ๑
๔๑๖.บุญสิกขา-ไตรสิกขา ๒
๔๑๗.อานาปานสติ ๑
๔๑๘.อนุโมทนาเสขะ ๔๘
๔๑๙.อนุโมทนาเสขะ ๔๘
๔๒๐.อนุโมทนาเสขะ ๔๘
๔๒๑.อนุโมทนาเสขะ ๔๘
๔๒๒.อนุโมทนาเสขะ ๔๘
๔๒๓.อนุโมทนาเสขะ ๔๘
๔๒๔.อนุโมทนาเสขะ ๔๘(เจ้าคุณ)
๔๒๕.อนุโมทนาเสขะ ๔๘(อ.จรัญ)
๔๒๖.อนุโมทนาเสขะ ๔๘(อ.สุโข)
๔๒๗.พระมหาทองรัตน์
๔๒๘.พระคุณแม่(อ.สุโข)
๔๒๙.ทำบุญเพิ่ม___________________________________________________
www.luangporsompob.com
www.luangporsompob.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น