วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

๑๓.พระธรรมเทศนาในพรรษา ปีพ.ศ. ๒๕๔๘

โดย หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ

๓๐๐.กองทุนของการศึกษา(สัมปทา๗)-๑
๓๐๑.กองทุนของการศึกษา(สัมปทา๗)-๒
๓๐๒.บวชเพื่ออะไร-๑
๓๐๓.บวชเพื่ออะไร-๒
๓๐๔.บวชเพื่ออะไร-๓
๓๐๕.ห่วงใยพระบวชใหม่-๑
๓๐๖.ห่วงใยพระบวชใหม่-๒
๓๐๗.ห่วงใยพระบวชใหม่-๓
๓๐๘.ปฏิบัติธรรมคืออะไร-๑
๓๐๙.ปฏิบัติธรรมคืออะไร-๒
๓๑๐.อริยะสงฆ์กับสมมุติสงฆ์-๑
๓๑๑.อริยะสงฆ์กับสมมุติสงฆ์-๒
๓๑๒.การสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้น-๑
๓๑๓.การสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้น-๒
๓๑๔.ความคิดเพื่อพิชิตกิเลส-๑
๓๑๕.ความคิดเพื่อพิชิตกิเลส-๒
๓๑๖.ความเป็นมาบุญข้าวประดับดิน-๑
๓๑๗.ความเป็นมาบุญข้าวประดับดิน-๒
๓๑๘.ความเป็นมาบุญข้าวประดับดิน-๓
๓๑๙.แก่นแท้ของพุทธศาสนา-๑
๓๒๐.แก่นแท้ของพุทธศาสนา-๒
๓๒๑.แก่นแท้ของพุทธศาสนา-๓
๓๒๒.ประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไร
๓๒๓.วิถีชีวิตของนักบวช-๑
๓๒๔.วิถีชีวิตของนักบวช-๒
๓๒๕.โยมให้ ๕ พระให้ ๖-๑
๓๒๖.โยมให้ ๕ พระให้ ๖-๒
๓๒๗.ธัมมปริยายะ-๑
๓๒๘.ธัมมปริยายะ-๒
๓๒๙.ธัมมปริยายะ-๓
๓๓๐.ธัมมปริยายะ-๔
๓๓๑.ทำความเข้าใจเรื่องบุญ-๑
๓๓๒.ทำความเข้าใจเรื่องบุญ-๒
๓๓๓.พัฒนาความสามารถให้มีอิสระภาพ-๑
๓๓๔.พัฒนาความสามารถให้มีอิสระภาพ-๒
๓๓๕.วันแม่และแม่ของวัน-๑
๓๓๖.วันแม่และแม่ของวัน-๒
๓๓๗.วันแม่และแม่ของวัน-๓
๓๓๘.อานาปานสติเพื่อความสุข-๑
๓๓๙.อานาปานสติเพื่อความสุข-๒
๓๔๐.อานาปานสติเพื่อความสุข-๓
๓๔๑.พรหมจรรย์ ๓ ระดับ ๒ ประเภท-๑
๓๔๒.พรหมจรรย์ ๓ ระดับ ๒ ประเภท-๒
๓๔๓.พรหมจรรย์ ๓ ระดับ ๒ ประเภท-๓
๓๔๔.ทำอย่างไรจึงจะเห็นกายในกาย-๑
๓๔๕.ทำอย่างไรจึงจะเห็นกายในกาย-๒
๓๔๖.ทำความเข้าใจในพรหมจรรย์-๑
๓๔๗.ทำความเข้าใจในพรหมจรรย์-๒
๓๔๘.ความเป็นมาของจุลลไชยยะปกรณ์-๑
๓๔๙.ความเป็นมาของจุลลไชยยะปกรณ์-๒
๓๕๐.ความเป็นมาของจุลลไชยยะปกรณ์-๓
๓๕๑.ความมั่นคงในพระสัจจธรรม-๒
๓๕๒.ความมั่นคงในพระสัจจธรรม-๓
๓๕๓.จะทำอานาปานสติอย่างไร-๑
๓๕๔.จะทำอานาปานสติอย่างไร-๒
๓๕๕.ความสุขที่เกิดจากสมาธิ-๑
๓๕๖.ความสุขที่เกิดจากสมาธิ-๒
๓๕๗.ความไม่ประมาทในธรรม ๕ ประการ-๑
๓๕๘.ความไม่ประมาทในธรรม ๕ ประการ-๒
๓๕๙.ทำความเข้าใจในฌาณ-๑
๓๖๐.ทำความเข้าใจในฌาณ-๒
๓๖๑.ความเป็นมาวันบุญข้าวสาก-๑
๓๖๒.ความเป็นมาวันบุญข้าวสาก-๒
๓๖๓.คุณค่าของการคารวะตา-๑
๓๖๔.คุณค่าของการคารวะตา-๒
๓๖๕.คุณค่าของการคารวะตา-๓
๓๖๖.บูรณาการในวันบุญกฐิน-๑
๓๖๗.บูรณาการในวันบุญกฐิน-๒
๓๖๘.บูรณาการในวันบุญกฐิน-๓
๓๖๙.บูรณาการในวันบุญกฐิน-๔
๓๗๐.ทำความเข้าในสมาธิภาวนา-๑
๓๗๑.ทำความเข้าในสมาธิภาวนา-๒
๓๗๒.การปรับอินทรีย์ ๕-๑
๓๗๓.การปรับอินทรีย์ ๕-๒
๓๗๔.การปรับอินทรีย์ ๕-๓
๓๗๕.การปรับอินทรีย์ ๕-๔
๓๗๖.สมาธิภาวนาเพื่ออะไร-๑
๓๗๗.สมาธิภาวนาเพื่ออะไร-๒
๓๗๘.สมาธิภาวนาเพื่ออะไร-๓
๓๗๙.อานาปานสติ ๘ ขั้นตอน-๑
๓๘๐.อานาปานสติ ๘ ขั้นตอน-๒
๓๘๑.อานาปานสติ ๘ ขั้นตอน-๓
๓๘๒.สมาธิภาวนาโดยวิธีใด-๑
๓๘๓.สมาธิภาวนาโดยวิธีใด-๒
๓๘๔.บูรณาการแห่งพรหมจรรย์-๑
๓๘๕.บูรณาการแห่งพรหมจรรย์-๒
๓๘๖.บูรณาการแห่งพรหมจรรย์-๓
๓๘๗.บูรณาการแห่งพรหมจรรย์-๔
๓๘๘.บูรณาการแห่งพรหมจรรย์-๕
๓๘๙.การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน-๑
๓๙๐.การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน-๒
๓๙๑.การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน-๓
๓๙๒.การเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน-๔
๓๙๓.ความมั่นคงในพระสัจจธรรม-๑


___________________________________________________
www.luangporsompob.com
www.luangporsompob.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น