วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

๒.ทำวัตรสวดมนต์-บทสวดพิเศษ

โดย นิพเพทพลาราม หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ

๑๐๔.ทำวัตรเช้า ปีพ.ศ.๒๕๕๐
๑๐๕.ทำวัตรเย็น ปีพ.ศ.๒๕๕๐
๑๐๖.ปัพพชิตอภิณหปัจจเวกขณปาฐะ
๑๐๗.มูลเหตุแห่งการบัญญัติพระวินัย
๑๐๘.ทวัตติงสาการปาฐะ
๑๐๙.อัปปมาทธัมมคาถา
๑๑๐.สังเวคอิธชีวิตคาถา
๑๑๑.ธัมมปริยายะ
๑๑๒.ภัทเทกรัตตคาถา
๑๑๓.เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
๑๑๔.อริยธนคาถา
๑๑๕.โอวาทปาฏิโมกขคาถา
๑๑๖.สมาธิสูตร
๑๑๗.พุทธภาษิตสำคัญในอานาปานสติสูตรไม่จบ
๑๑๘.ธัมมปหังสนปาฐะ
๑๑๙.พุทธภาษิตเกี่ยวกับนักบวช
๑๒๐.สัพพปัตติทานคาถา
๑๒๑.อุททิสสนาไม่สมบูรณ์
๑๒๒.กะระณียะเมตตะสุตตัง - เขมี
๑๒๓.บทปลงสังขาร
๑๒๔.ปัจจยวิภังควาโร
๑๒๕.จุลลไชยยปกรณ์ไม่จบ
๑๒๖.มงคลลาว
๑๒๗.เมตตานิสังสสุตตปาฐะ
๑๒๘.ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
๑๒๙.บทสวดพิเศษ
๑๓๐.พุทธบารมี___________________________________________________
www.luangporsompob.com
www.luangporsompob.blogspot.com 

1 ความคิดเห็น:

  1. ขออนุโมทนา ในความพากเพียร พยายาม ในศีลในธรรมของท่าน ทั้งหลาย ทั่วกัน ทุกท่าน ทุกคน เทอญ

    ตอบลบ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น