วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

๑๕.พระธรรมเทศนาในพรรษา ปีพ.ศ. ๒๕๔๙

โดย หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ

๔๓๐.ก่อนฟ้าสางวันที่ ๒๒ ก.ค.๔๙-๑
๔๓๑.ก่อนฟ้าสางวันที่ ๒๒ ก.ค.๔๙-๒
๔๓๒.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๒ ก.ค. ๔๙-๑
๔๓๓.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๒ ก.ค. ๔๙-๒
๔๓๔.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๓ ก.ค.๔๙-๑
๔๓๕.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๓ ก.ค.๔๙-๒
๔๓๖.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๔ ก.ค.๔๙-๑
๔๓๗.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๔ ก.ค.๔๙-๒
๔๓๘.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๔ ก.ค.๔๙-๓
๔๓๙.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๔ ก.ค.๔๙-๔
๔๔๐.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๕ ก.ค. ๔๙-๑
๔๔๑.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๕ ก.ค. ๔๙-๒
๔๔๒.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๕ ก.ค. ๔๙-๓
๔๔๓.ฟ้าสนธยา วันที่ ๒๕ ก.ค. ๔๙-๔
๔๔๔.ฟ้าสาง วันที่ ๒๖ ก.ค. ๔๙-๑
๔๔๕.ฟ้าสาง วันที่ ๒๖ ก.ค. ๔๙-๒
๔๔๖.ฟ้าสนธยา วันที่ ๓๐ ก.ค.๔๙-๑
๔๔๗.ฟ้าสนธยา วันที่ ๓๐ ก.ค.๔๙-๒
๔๔๘.ฟ้าสาง วันที่ ๑ ส.ค. ๔๙-๑
๔๔๙.ฟ้าสาง วันที่ ๑ ส.ค. ๔๙-๒
๔๕๐.อนุโมทนา วันที่ ๒ สิงหาคม ๔๙
๔๕๑.อนุโมทนา วันที่ ๒๕กรกฎาคม ๔๙-๑
๔๕๒.อนุโมทนา วันที่ ๒๕กรกฎาคม ๔๙-๒
๔๕๓.ฟ้าสนธยาวันที่ ๕ ส.ค. ๔๙-๑
๔๕๔.ฟ้าสนธยาวันที่ ๕ ส.ค. ๔๙-๒
๔๕๕.ณ.สิมน้ำ๒๕ ก.ค.๔๙-๑
๔๕๖.ณ.สิมน้ำ๒๕ ก.ค.๔๙-๒
๔๕๗.ก่อนฟ้าสาง วันที่ ๗ ก.ค. ๔๙-๑
๔๕๘.ก่อนฟ้าสาง วันที่ ๗ ก.ค. ๔๙-๒
๔๕๙.ฟ้าสนธยาวันที่ ๒ ส.ค. ๔๙-๑
๔๖๐.ฟ้าสนธยาวันที่ ๒ ส.ค. ๔๙-๒
๔๖๑.ก่อนฟ้าสาง วันที่ ๓ ส.ค. ๔๙-๑
๔๖๒.ก่อนฟ้าสาง วันที่ ๓ ส.ค. ๔๙-๒
๔๖๓.ก่อนฟ้าสาง วันที่ ๓ ส.ค. ๔๙-๓
๔๖๔.ฟ้าสนธยา วันที่ ๙ ส.ค. ๔๙-๑
๔๖๕.ฟ้าสนธยา วันที่ ๙ ส.ค. ๔๙-๒
๔๖๖.โจรกลับใจ ๒
๔๖๗.ความทุกข์ของผู้หญิง___________________________________________________
www.luangporsompob.com
www.luangporsompob.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น