วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

๑.พระธรรมเทศนาแนวทางปฏิบัติ (๑ - ๖)

โดย หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ

แนวทางปฏิบัติ ๑
๐๐๑.สิบขุนพลแห่งกองทัพมาร
๐๐๒.สิบประจันบานแห่งกองทัพธรรม
๐๐๓.สมาธิสูตร ปี๔๑.๑
๐๐๔.สมาธิสูตร ปี๔๑.๒
๐๐๕.สมาธิสูตร ปี๔๑.๓
๐๐๖.สมาธิสูตร ปี๔๑.๔
๐๐๗.เรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจ ๑
๐๐๘.เรียนรู้ชีวิตจากลมหายใจ ๒
๐๐๙.ความรู้ที่พอดีเพื่อดับทุกข์ ๑
๐๑๐.ความรู้ที่พอดีเพื่อดับทุกข์ ๒
๐๑๑.มหาสติปัฏฐาน ๑
๐๑๒.มหาสติปัฏฐาน ๒
๐๑๓.มหาสติปัฏฐาน ๓
๐๑๔.มหาสติปัฏฐาน ๔

แนวทางปฏิบัติ ๒
๐๑๕.ทางแห่งความพ้นทุกข์ ๑
๐๑๖.ทางแห่งความพ้นทุกข์ ๒
๐๑๗.ทาง ๕ สายสลายทุกข์- ๑
๐๑๘.ทาง ๕ สลายทุกข์ -๒
๐๑๙.ความสุขเพื่อความสุข ความสุขเพื่อความทุกข์-๑
๐๒๐.ความสุขเพื่อความสุข ความสุขเพื่อความทุกข์-๒
๐๒๑.อริยมรรคมีองค์แปด(วิสาขะ ๓๖)
๐๒๒.ปฏิจจสมุปบาท(วิสาขะ ๓๖) ๑
๐๒๓.ปฏิจจสมุปบาท(วิสาขะ ๓๖) ๒
๐๒๔.อริยสัจสี่ในอานาปานสติ-๑
๐๒๕.อริยสัจสี่ในอานาปานสติ-๒

แนวทางปฏิบัติ ๓
๐๒๖.จิตตภาวนา การพัฒนาทางจิต
๐๒๗.แนวทางสมาธิเบื้องต้นสำหรับคนใหม่ ๑
๐๒๘.แนวทางสมาธิเบื้องต้นสำหรับคนใหม่ ๒
๐๒๙.อานิสงส์ของอานาปานสติ ๑
๐๓๐.อานิสงส์ของอานาปานสติ ๒
๐๓๑.อานาปานสติพื้นฐาน ๑
๐๓๒.อานาปานสติพื้นฐาน ๒
๐๓๓.สูญญกถา ๑
๐๓๔.สูญญกถา ๒
๐๓๕.การอบรมพัฒนาจิต ๑
๐๓๖.การอบรมพัฒนาจิต ๒
๐๓๗.การอบรมพัฒนาจิต ๓
๐๓๘.การอบรมพัฒนาจิต ๔
๐๓๙.การเจริญสมถะและวิปัสนา ๑
๐๔๐.การเจริญสมถะและวิปัสนา ๒
๐๔๑.การเจริญสมถะและวิปัสนา ๓
๐๔๒.การเจริญสมถะและวิปัสนา ๔
๐๔๓.การเจริญสมถะและวิปัสนา ๕
๐๔๔.การเจริญสมถะและวิปัสนา ๖
๐๔๕.อานาปานสติ-๑
๐๔๖.อานาปานสติ-๒

แนวทางปฏิบัติ ๔
๐๔๗.สมาธิภาวนาสำหรับนักศึกษา
๐๔๘.ความว่าง-๑
๐๔๙.ความว่าง-๒
๐๕๐.การปฏิบัติที่ไม่ผิด-๑
๐๕๑.การปฏิบัติที่ไม่ผิด-๒
๐๕๒.ทางสายกลาง-๑
๐๕๓.ทางสายกลาง-๒
๐๕๔.มรรคคือหนทาง-๑
๐๕๕.มรรคคือหนทาง-๒
๐๕๖.การอบรมจิต-๑
๐๕๗.ขบวนการอบรมกาย-๑
๐๕๘.ขบวนการอบรมกาย-๒
๐๕๙.อริยาบทแห่งการปฏิบัติธรรม-๑
๐๖๐.อริยาบทแห่งการปฏิบัติธรรม-๒
๐๖๑.แก่นสารของอานาปานสติ-๑
๐๖๒.แก่นสารของอานาปานสติ-๒
๐๖๓.แก่นสารของอานาปานสติ-๓
๐๖๔.แก่นสารของอานาปานสติ-๔
๐๖๕.นักรบสงคามเย็น-๑
๐๖๖.นักรบสงคามเย็น-๒

แนวทางปฏิบัติ ๕
๐๖๗.เจริญอานาปานสติ โดยอาศัยองค์ประกอบ ๕ อย่าง-๑
๐๖๘.เจริญอานาปานสติ โดยอาศัยองค์ประกอบ ๕ อย่าง-๒
๐๖๙.เจริญอานาปานสติ โดยอาศัยองค์ประกอบ ๕ อย่าง-๓
๐๗๐.เจริญอานาปานสติ โดยอาศัยองค์ประกอบ ๕ อย่าง-๔
๐๗๑.อรัญญะสุตตะ สมาธิ-๑
๐๗๒.อรัญญะสุตตะ สมาธิ-๒
๐๗๓.อรัญญะสุตตะ สมาธิ-๓
๐๗๔.อรัญญะสุตตะ สมาธิ-๔
๐๗๕.สัมมาสมาธิ-๑
๐๗๖.สัมมาสมาธิ-๒
๐๗๗.สัมมาสมาธิ-๓
๐๗๘.สัมมาสมาธิ-๔
๐๗๙.เรื่อง..อานาปานสติ ปี ๓๘-๑
๐๘๐.เรื่อง..อานาปานสติ ปี ๓๘-๒
๐๘๑.เรื่อง..อานาปานสติ ปี ๓๘-๓
๐๘๒.เรื่อง..อานาปานสติ ปี ๓๘-๔
๐๘๓.เรื่อง..อานาปานสติ ปี ๓๘-๕

แนวทางปฏิบัติ ๖
๐๘๔.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๑-๑
๐๘๕.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๑-๒
๐๘๖.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๑-๓
๐๘๗.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๑-๔
๐๘๘.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๒-๑
๐๘๙.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๒-๒
๐๙๐.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๒-๓
๐๙๑.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๒-๔
๐๙๒.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสคิ) ภาค-๓-๑
๐๙๓.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสคิ) ภาค-๓-๒
๐๙๔.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค-๓-๓
๐๙๕.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๓-๔
๐๙๖.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๔-๑
๐๙๗.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๔-๒
๐๙๘.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๔-๓
๐๙๙.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๔-๔
๑๐๐.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๕-๑
๑๐๑.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๕-๒
๑๐๒.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๕-๓
๑๐๓.เรื่อง..นี้แหละคือการศึกษา (อานาปานสติ) ภาค ๕-๔


___________________________________________________
www.luangporsompob.com
www.luangporsompob.blogspot.com 

1 ความคิดเห็น:

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น