วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

๔.พระธรรมเทศนาวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม ปีพ.ศ. ๒๕๓๗

โดย หลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ

๑๔๒.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๑ ม.ค.๒๕๓๗
๑๔๓.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๒ ม.ค ๒๕๓๗ ม้วนที ๑
๑๔๔.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๒ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๔๕.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๓ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
๑๔๖.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๓ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๔๗.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๔ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
๑๔๘.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๔ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๔๙.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๕ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
๑๕๐.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๕ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๕๑.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๖ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
๑๕๒.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยา ๑๖ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๕๓.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๑ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๕๔.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๒ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
๑๕๕.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๒ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๕๖.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๓ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
๑๕๗.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๓ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๕๘.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๔ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
๑๕๙.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๔ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๖๐.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๕ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
๑๖๑.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๕ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๖๒.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๖ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
๑๖๓.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๖ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒
๑๖๔.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๗ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๑
๑๖๕.ธรรมิกถาก่อนฟ้าสาง ๑๗ ม.ค.๒๕๓๗ ม้วนที่ ๒___________________________________________________
www.luangporsompob.com
www.luangporsompob.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น